Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!
Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!
Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego w serwisie internetowym Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska oraz serwisu internetowego

Spis treści:
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Wymagania techniczne
§ 4 Warunki zawarcia umowy sprzedaży
§ 5 Płatność
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Odstąpienie od Umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Brak zgodności Produktu (innego niż Produkt cyfrowy) z Umową
§ 10 Brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową
§ 11 Reklamacje dotyczące działania Sklepu lub serwisu internetowego
§ 12 Ochrona praw autora
§ 13 Opinie
§ 14 Usługi cyfrowe
§ 15 Ochrona danych osobowych
§ 16 Rozwiązywanie sporów
§ 17 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym w serwisie internetowym Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska pod adresem katalizacoaching.pl (Sklep), przez Katarzynę Chęcińską-Wnękowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KATALIZA Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska, ul. Stryjeńskich 13A lok. 21, 02-791 Warszawa, NIP: 526-109-13-17, REGON: 145892842, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad korzystania z serwisu internetowego Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska pod adresem katalizacoaching.pl.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) w Sklepie przez podmiot dokonujący zakupów jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.
 3. Niezwłoczny kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem korespondencji mailowej pod adresem [kontakt@katalizacoaching.pl] lub telefonicznie pod nr 501-123-862. Usługodawca jest dostępny zarówno telefonicznie, jak i mailowo codziennie (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9:00-17:00.
 4. Do Umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym stosuje się oprócz postanowień niniejszego Regulaminu, przepisy ustawy z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.).
 5. Nabywca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz serwisu internetowego katalizacoaching.pl w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 6. Cenniki i inne informacje znajdujące się w Sklepie lub w serwisie internetowym katalizacoaching.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.).

§ 2 Definicje

 1. Użyte wyrażenia oznaczają:
  1) Nabywca – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przy czym należy rozumieć przez:
  a) Konsumenta – osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny [tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.]),
  b) Przedsiębiorcę indywidualnego – osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 556(4) ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny [tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.]);
  2) Produkt – wszelkie produkty dostępne w Sklepie, w tym przez Treść cyfrową rozumie się taki który jest wytworzony i dostarczony w postaci cyfrowej – dalej zwany Produkt cyfrowy;
  3) Regulamin – niniejszy dokument;
  4) Serwis internetowy – dostępny pod adresem katalizacoaching.pl;
  5) Sklep – sklep internetowy prowadzony w serwisie internetowym Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska pod adresem katalizacoaching.pl przez Usługodawcę;
  6) Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Nabywcą a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu Stron;
  7) Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
  8) Usługodawcę – Katarzyna Chęcińska-Wnękowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kataliza Coaching Katarzyna Chęcińska-Wnękowska, ul. Stryjeńskich 13A lok. 21, 02-791 Warszawa, NIP: 526-109-13-17, REGON: 145892842, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz serwisu internetowego:
1) komputer, tablet, telefon z połączeniem z siecią Internet;
2) przeglądarka internetowa w zaktualizowanej wersji;
3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej przez Nabywcę.

§ 4 Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 1. Nabywca może w ramach Sklepu dokonać zamówienia Produktu przez całą dobę w ciągu roku.
 2. W celu skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Dokonanie zamówienia Produktu przez Nabywcę odbywa się na następujących zasadach:
  1) Nabywca wybiera Produkt dostępny w Sklepie, który zamierza nabyć;
  2) Nabywca składa ofertę zakupu Produktu według specyfikacji (w tym cena – podana cena jest ceną brutto wyrażoną w złotówkach) podanych w chwili zamawiania w Sklepie;
  3) Nabywca po skutecznym złożeniu zamówienia w terminie 2 dni powinien dokonań płatności za zamówienie, w innym przypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane;
  4) po dokonaniu płatności przez Nabywcę dochodzi do zawarcia pomiędzy Nabywcą a Usługodawcą Umowy sprzedaży, co zostanie potwierdzone automatyczną wiadomością e-mail na adres mailowy Nabywcy podany podczas składania zamówienia.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę jest podanie niezbędnych prawidłowych danych (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, nr telefonu, kraj, NIP).

§ 5 Płatność

 1. Płatność za zamówienie odbywa się za pomocą: serwisu przelewy24 firmy PayPro SA, przelewu tradycyjnego.
 2. Po dokonaniu płatności Nabywca otrzyma na adres mailowy podany podczas składania zamówienia dokument potwierdzający sprzedaż w wersji elektronicznej, na co Nabywca wyraża zgodę.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony Produkt, po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, jest wysyłany przez Usługodawcę w terminie 5 dni roboczych, chyba że inny termin realizacji Produktu został wskazany przez Usługodawcę (np. dotyczy szkolenia na żywo online).
 2. W przypadku gdy zamówiony Produkt jest niedostępny Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Nabywcę za pośrednictwem korespondencji mailowej. Usługodawca wskaże możliwy termin realizacji zamówienia.
 3. Nabywca w przypadku określonym w ust. 2 ma prawo do: 1) oczekiwania na Produkt przy wydłużonym terminie realizacji zamówienia albo 2) zażądać zwrotu zapłaconej ceny za Produkt. Nabywca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania korespondencji mailowej, o której mowa w ust. 2, zobowiązany jest poinformować w sposób wyraźny Usługodawcę o podjętej decyzji. W przypadku gdy Nabywca w wyznaczonym terminie nie udzieli odpowiedzi Usługodawcy lub odpowiedź nie będzie jednoznaczna wówczas Usługodawca zwróci Nabywcy wpłacone pieniądze.
 4. Usługodawca dostarcza Produkt za pośrednictwem Poczty Polskiej – dotyczy Produktów innych niż Produkty cyfrowe. Sposób oraz koszt dostawy zamówionego Produktu został określony w Sklepie. Wysyłka Produktów prowadzona jest co do zasady na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Jeśli miejsce dostawy Produktu jest w innym państwie niż Rzeczypospolita Polska, Usługodawca zastrzega sobie kontakt z Nabywcą w celu ustalenia kosztów wysyłki zamówionego Produktu – dotyczy Produktów innych niż Produkty cyfrowe. Nabywca powinien mieć świadomość, że cena dostawy jest uzależniona od cennika profesjonalnego przewoźnika.
 6. Jeśli zamówiony Produkt jest Produktem cyfrowym (np. webinarium) po spełnieniu wymagań określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności § 4 Regulaminu, Nabywca otrzyma na adres mailowy podany podczas składania zamówienia link do strony internetowej, pod którym dostępny będzie Produkt cyfrowy.
 7. Zamówione Produkty inne niż Produkty cyfrowe, które są dostarczane fizycznie, Nabywca ma obowiązek sprawdzić przesyłkę. Jakiekolwiek zastrzeżenia do stanu przesyłki zawierającej Produkt (np. zniszczenie) Nabywca powinien niezwłocznie zgłosić Usługodawcy oraz podmiotowi, który dostarczył przesyłkę.
 8. Z chwilą dostarczenia Nabywcy Produktu innego niż Produkt cyfrowy, który jest dostarczany fizycznie na Nabywcę przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związanie z jego posiadaniem i użytkowaniem.
 9. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Nabywcy lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Nabywca wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Nabywca lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Nabywca musi spełnić wymagania techniczne określone w § 3 Regulaminu.
 10. Usługodawca dostarcza Produkty cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Produktu cyfrowego i nie zapewnia aktualizacji po dniu dostarczenia Produktu cyfrowego — chyba że w opisie zostanie wyraźnie wskazane, że Produkt cyfrowy obejmuje także aktualizacje w późniejszym terminie.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin wskazany w ust. 1 wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik wszedł w posiadanie zamówionego Produktu w Sklepie.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest zawiadomić Usługodawcę w sposób jednoznaczny o swoim oświadczeniu, wysyłając korespondencję mailową na adres podany w § 1 ust. 3 Regulaminu lub pismem przesłanym za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego z prawa do odstąpienia od Umowy, Usługodawca dokona zwrotu ww. podmiotowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostało doręczone Usługodawcy.
 6. Usługodawca dokona zwrotu płatności Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użyto podczas płacenia za Produkt.
 7. Usługodawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Termin na zwrot Produktu wynosi 14 dni od dnia w którym doszło do odstąpienia od Umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy nadanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego, zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.) nie przysługuje w przypadku Umów:
  1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji danego podmiotu lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  8) w której Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczy on dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które dany podmiot jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą danego podmiotu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał danemu podmiotowi potwierdzenie otrzymanej zgody;
  14) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego.

§ 8 Reklamacje

 1. Produkty dostępne w Sklepie wolne są od wad fizycznych i prawnych.
 2. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji za zakupiony Produkt.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Nabywcę w jednej z wybranych form: 1) za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres mailowy podany w § 1 ust. 3 Regulaminu albo 2) korespondencyjnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Nabywca w celu złożenia reklamacji może wykorzystać formularz reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Nabywca w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać w szczególności: imię, nazwisko Nabywcy, adres korespondencyjny, data zakupionego produktu w Sklepie, powód reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej przez Nabywcę reklamacji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia Usługodawcy. Usługodawca przekaże odpowiedź Nabywcy na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak ustosunkowania się w ww. terminie przez Usługodawcę oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Usługodawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Nie wyłącza to jednak uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi.

§ 9 Brak zgodności Produktu (innego niż Produkt cyfrowy) z Umową

 1. Usługodawca zobowiązany jest aby Produkt był zgodny z Umową. Zgodnie z art. 43b ust. 1 ustawy z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.) Produkt jest zgodny z Umową jeśli zgodne z Umową pozostają w szczególności:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 2. Zgodnie z art. 43b ust. 2 ustawy z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.) Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową musi:
  1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o zawarciu Umowy;
  3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może rozsądnie oczekiwać;
  4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.
 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może żądać jego naprawy lub wymiany. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny udostępnia Usługodawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego Produkt na swój koszt. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu;
  2) Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu;
  3) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych § 9 ust. 4 Regulaminu;
  5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 7. Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o obniżeniu ceny.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 9. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 10. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny niezwłocznie zwraca Produkt Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z § 9 ust. 4 i 5-11 Regulaminu.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

§ 10 Brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową

 1. Zgodnie z art. 43k ust. 1 ustawy z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.) Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 2. Zgodnie z art. 43k ust. 2 ustawy z dn. 24.06.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.) Produkt cyfrowy, aby mógł zostać uznany za zgodny z Umową, musi:
  1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o zawarciu Umowy;
  3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może rozsądnie oczekiwać;
  4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy.
 3. Usługodawca zobowiązany jest informować Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu przez czas:
  1) dostarczania Produktu cyfrowego określonego w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego, uwzględniając rodzaj Produktu cyfrowego i cel, w jakim jest wykorzystywany, oraz okoliczności i charakter Umowy, jeżeli Umowa przewiduje dostarczanie produktu cyfrowego jednorazowo lub częściami.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1) poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 2 i 3 Regulaminu, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w § 10 ust. 2 lub 3 Regulaminu, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu cyfrowego.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu cyfrowego dostarczonej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Produktu cyfrowego, istniał w chwili dostarczenia. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu cyfrowego dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu cyfrowego w zakresie uregulowanym w § 10 ust. 3 Regulaminu, który wystąpił w czasie określonym w tym postanowieniu.
 7. Domniemania określone w § 10 ust. 6 Regulaminu nie mają zastosowania, jeżeli:
  1) środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  2) Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, nie wykonuje tego obowiązku.
 8. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
 9. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu cyfrowego z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu cyfrowego z Umową oraz wartość Produktu cyfrowego zgodnej z Umową.
 11. Usługodawca doprowadza Produkt cyfrowy do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 12. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności Produktu cyfrowego z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do § 10 ust. 9 i 10 Regulaminu;
  2) Usługodawca nie doprowadził Produktu cyfrowego do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 11 Regulaminu;
  3) brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował go doprowadzić do zgodności z Umową;
  4) brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 10 ust. 8-11 Regulaminu;
  5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu cyfrowego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu cyfrowego niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu cyfrowego zgodnego z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Produkt cyfrowy jest dostarczany w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Produkt cyfrowy pozostawał niezgodny z Umową.
 14. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt cyfrowy jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową jest istotny.

§ 11 Reklamacje dotyczące działania Sklepu lub serwisu internetowego

 1. Wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego działania Sklepu lub serwisu internetowego katalizacoaching.pl można zgłosić za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres mailowy podany w § 1 ust. 3 Regulaminu lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. W zgłoszonej reklamacji należy podać swoje imię, nazwisko lub pełną nazwę, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, data wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 12 Ochrona praw autora

 1. Usługodawca zaznacza, że wszelkie treści dostępne w Sklepie oraz w serwisie internetowym katalizacoaching.pl podlegają ochronie prawnej. Wykorzystanie jakiejkolwiek treści zamieszczonej w Sklepie lub serwisie internetowym katalizacoaching.pl niezgodnie z przeznaczeniem, w tym Umową, może skutkować odpowiedzialnością prawną.
 2. Do wszelkich treści zamieszonych w Sklepie lub serwisie internetowym katalizacoaching.pl przysługują prawa autorskie Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu oraz serwisu internetowego katalizacoaching.pl dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zastrzega, że Nabywca może wykorzystywać Produkt w tym Produkt cyfrowy wyłącznie na potrzeby własne (nie komercyjne).

§ 13 Opinie

 1. Usługodawca w serwisie internetowym katalizacoaching.pl umożliwia Nabywcy, który skorzystał ze Sklepu i zawarł Umowę z Usługodawcą zostawienie opinii o Usługodawcy lub Produkcie.
 2. Przez opinię Nabywcy rozumie się krótką wypowiedź umieszczoną w serwisie internetowym katalizacoaching.pl na temat Usługodawcy lub Produktu.
 3. Zamieszczenie opinii przez Nabywcę jest dobrowolne.
 4. By opinia mogła zostać opublikowana przez Usługodawcę na stronie internetowej musi być sformułowana w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 5. Nabywca, który chce opublikować opinię musi podać następujące dane:
  1) oznaczenie Nabywcy (nick);
  2) adres e-mail – nie będzie widoczny dla innych użytkowników;
  3) tytuł opinii;
  4) treść opinii.
 6. Nabywca w celu złożenia opinii musi potwierdzić, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. Nabywca oświadcza, że jego wypowiedź jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw i wolności osób trzecich oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za pozostawianą opinię.
 7. Otrzymaną opinię Usługodawca zweryfikuje, czy spełnia wymagania określone Regulaminem. Usługodawca ma prawo do odmowy umieszczenia opinii, jeśli nie spełnia wymagań określonych Regulaminem. O odmowie umieszczenia opinii Usługodawca poinformuje Nabywcę w terminie 7 dni roboczych z podaniem przyczyny. Nabywca ponownie ma możliwość złożenia opinii, która spełnia wymagania określone Regulaminem.
 8. Usługodawca ma prawo do odmowy umieszczenia opinii gdy:
  1) jest niezgodna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
  2) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich;
  3) zawiera dane osobowe umożliwiające identyfikację lub kontakt podmiotu/osoby fizycznej;
  4) jest kopią innych opinii;
  5) zawiera odniesienia do podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy;
  6) zawiera treści o charakterze komercyjnym lub reklamowym;
  7) spam;
  8) jest pisana wielkimi literami;
  9) zawiera wulgaryzmy i inne słownictwo powszechnie uznane za naganne i obraźliwe;
  10) nie spełnia wymagania określonego w ust. 1.
 9. Usługodawca będzie weryfikował, czy adres mailowy podany przy składaniu opinii jest zgodny z adresem mailowym Nabywcy.
 10. Nabywca składający opinię udziela Usługodawcy nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania oraz rozpowszechniania i publikowania opinii w serwisie internetowym.
 11. Usługodawca w związku z ust. 10 ma prawo do:
  1) rozpowszechniania opinii w formie materialnych nośników, jak i w wersji cyfrowej przez publiczne udostępnianie, wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2) kopiowania, zwielokrotniania, udostępniania, utrwalania, rozpowszechniania opinii, w postaci cyfrowego zapisu, zarówno poprzez umieszczanie opinii na nośnikach materialnych, jak i udostępnianie w sieciach teleinformatycznych np. Internet, w postaci materialnych nośników, w szczególności techniką drukarską czy reprograficzną.
 12. Nabywca wyraża zgodę na udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystanie opinii lub jej części oraz wyraża zgodę na wykorzystanie opinii w dowolnych częściach w celu promocji i reklamy Usługodawcy.
 13. Zamieszczone opinie nie są poglądami Usługodawcy.
 14. Wszelkie zastrzeżenia związane z dodawaniem opinii Nabywca może zgłosić na adres mailowy podany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

§ 14 Usługi cyfrowe

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Nabywcy Usługi cyfrowe takie jak:
  1) umożliwienie Nabywcy zamówienia Produktu w Sklepie poprzez formularz zamówienia;
  2) kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  3) wyrażenie opinii po zakupionym Produkcie, o Usługodawcy lub Produkcie;
  4) umożliwienie Nabywcy zamówienie newsletter.
 2. Poprzez formularz zamówienia Nabywca może zamówić Produkt w Sklepie. Korzystanie z formularza zamówienia jest nieodpłatne. Usługa ma charakter dobrowolny i jednorazowy. Szczegóły zamówienia Produktu określa niniejszy Regulamin. Usługa rozpoczyna się z chwilą wypełniania formularza zamówienia i kończy się z chwilą złożenia zamówienia albo rezygnacji ze złożenia zamówienia.
 3. W celu skontaktowania się z Usługodawcą, Nabywca może wykorzystać formularz kontaktowy. Korzystanie z formularza kontaktowego jest nieodpłatne. Usługa ma charakter dobrowolny i jednorazowy. W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy podać wymagane dane oraz wyrazić wymagane zgody. Usługa ulega zakończeniu z chwilą przesłania do Usługodawcy formularza kontaktowego albo w przypadku rezygnacji z jego uzupełnienia.
 4. Dodanie opinii przez Nabywcę umożliwia wyrażenie subiektywnej oceny o Usługodawcy lub Produkcie w związku z dokonanym zakupem w Sklepie. Złożenie opinii jest nieodpłatne. Usługa ma charakter dobrowolny i jednorazowy. Zasady składania opinii zostały opisane w Regulaminie.
 5. Usługa cyfrowa zamówienie newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej informacji od Usługodawcy, w tym informacji marketingowych lub handlowych. Warunkiem skorzystania z newslettera jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
 6. Na podany adres poczty elektronicznej Nabywca otrzyma maila z linkiem dla potwierdzenia zamówienia newslettera. Dopiero po akceptacji Nabywcy, jego adres zostanie dodany do bazy wysyłkowej.
 7. Nabywca w każdym czasie ma prawo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu Nabywca zobowiązany jest do przesłania na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu informacji o rezygnacji z otrzymywania newslettera albo poprzez oznaczenie w otrzymanej od Usługodawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji.
 8. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem korespondencji mailowej zaprzestanie wysyłania newslettera i usunie adres mailowy ze swojej bazy wysyłkowej.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania newslettera..
 10. W odniesieniu do newslettera w związku z § 17 ust. 1 Regulaminu, Nabywca otrzyma za pośrednictwem korespondencji elektronicznej informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Nabywca nie wyraża zgody może w każdym czasie rezygnować z otrzymywania newslettera. Zasady rezygnacji określa ust. 7.
 11. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczenia Usług cyfrowych określa § 11 Regulaminu.

§ 15 Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Sklepie oraz serwisie internetowym katalizacoaching.pl są dostępne w Polityce prywatności.

§ 16 Rozwiązywanie sporów

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj.:
  1) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z tytułu zawartej Umowy;
  2) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3) możliwość zwrócenia się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Wszelkie informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych właściwych instytucji oraz na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/.
 3. Za pomocą platformy ODR możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę powoda.

§ 17 postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin w wersji obowiązującej zostanie opublikowany w serwisie internetowym katalizacoaching.pl.
 2. Do umów zawieranych z Usługodawcą stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2023r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są w serwisie internetowym katalizacoaching.pl.