Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!
Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!
Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.
 3. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Chęcińska-Wnękowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATALIZA COACHING Katarzyna Chęcińska-Wnękowska, ul. Stryjeńskich 13A lok. 21, 02-791 Warszawa, NIP: 526-109-13-17, REGON: 145892842, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres poczty elektronicznej: wnekowska@katalizacoaching.pl, zwana dalej „Administratorem”.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
  1. korespondencji na adres: KATALIZA COACHING Katarzyna Chęcińska-Wnękowska, ul. Stryjeńskich 13A lok. 21, 02-791 Warszawa
  2. adresu mailowego: wnekowska@katalizacoaching.pl.
 6. Zapewniamy że Państwa dane osobowe są:
  1. zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w sposób przejrzysty oraz rzetelnie;
  2. zbierane w zakresie adekwatnym do celów dla których są przetwarzane oraz przetwarzane przez okres, w jakim jest to niezbędne;
  3. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych.
 7. Słownik użytych pojęć:
  1. Polityka prywatności – niniejszy dokument;
  2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  3. Serwis internetowy – serwis internetowy działający pod linkiem https://katalizacoaching.pl.

II. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach prawnych przez następujący okres:

 1. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (zamówienia), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który uprawnia do przetwarzania danych niezbędnych dla wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem. Dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umów oraz następnie do chwili przedawnienia roszczeń. W związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych wiąże się szereg innych obowiązków, np. podatkowych, przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywało również w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, co znajduje podstawę w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 2. w celach marketingu działalności gospodarczej Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO] lub zgodę osoby, której dane osobowe są przetwarzane [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO]. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody (dot. tylko przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) lub do momentu wyrażenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych w celach marketingowych oraz dalej w celach dowodowych do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 3. w celu wypełniania przez Administratora zobowiązań prawnych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakładającymi na Administratora określone obowiązki prawne (np. przechowywanie ksiąg rachunkowych);
 4. w celu prowadzenia korespondencji z Państwem w związku z realizacją zgłoszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub emaila przez Państwa sprawy lub udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a prawnie uzasadnionym celem Administratora jest realizacja zgłoszonej przez Państwa sprawy lub udzielanie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. w celu ochrony uzasadnionego interesu Administratora i dochodzenia roszczeń, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili przedawnienia roszczeń lub do ich skutecznego zaspokojenia/odstąpienia od ich dochodzenia ze strony Administratora.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych, audytowych zapewniających wsparcie w ww. obszarach, współpracownikom w celu wykonywania swoich obowiązków;
  2. organom administracji publicznej (np. urząd skarbowy) – na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  3. dostawcom rozwiązań IT;
  4. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne;
  5. organom sądowym i egzekucyjnym – w przypadku dochodzenia roszczeń w drodze postępowań sądowych lub egzekucyjnych;
  6. dostawcy usług telekomunikacyjnych;
  7. firmom świadczącym usługi kurierskie i przewozowe (np. wysyłka towaru);
  8. osobom korzystającym z portali społecznościowych – w zakresie publikowanych tam danych;
  9. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, adres: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Państwa dane osobowe, jeżeli zapisze się Pan/Pani do newslettera;
  10. MailerLite Limited, 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia – w celu korzystania z systemu MailerLite, w którym przetwarzane są Państwa dane osobowe, jeżeli zapisze się Pan/Pani do newslettera;
  11. Google LLC z siedzibą w USA – w celu korzystania z usług Google.
 2. W przypadku gdy dochodzi do zlecenia przetwarzania danych osobowych to odbywa się to na podstawie art. 28 RODO, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Tym samym Administrator gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywania danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z pewnymi wyjątkiem wskazanymi w niniejszym dokumencie. Jeśli zapiszesz się do newslettera, z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora jednego z systemów, o których mowa w ust. 1, tj. MailChimp, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp z siedzibą w USA. Państwa dane mogą być również przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) z uwagi na korzystanie z usług Google LLC z siedzibą w USA oraz Meta Platforms.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane

 1. Osoba której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 2. Osoba której dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Osoba której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Osoba której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 5. Wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji praw, o których mowa powyżej, można składać na dane kontaktowe Administratora wskazane na wstępie Polityki prywatności.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodane będzie skutkować tym, że realizacja celów określonych w pkt II Polityki prywatności nie będzie możliwa.

V. Social media

Administrator ma utworzone publiczne profile na portalach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn oraz YouTube. Administrator przetwarza dane osób, które odwiedzają te profile (m.in. w postaci komentarzy, polubień). Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie aktywności na ww. profilach by prowadzić profile w taki sposób aby przedstawiać użytkownikom informacje o aktywnościach, promowanie wydarzeń, usług, produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na promowaniu własnej marki, a także podnoszeniu jakości świadczonych usług, oraz na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Usługodawca: LinkedIn Corporation lub LinkedIn Ireland Unlimited Company, https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=content_footer-privacy-policy
Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited lub Meta Platforms, Inc., https://www.facebook.com/privacy/center/
Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited lub Meta Platforms, Inc., https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect
Usługodawca: YouTube – Google LLC, https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VI. Cookies

 1. W przypadku odwiedzenia Serwisu internetowego na Państwa urządzeniach mogą być zapisywane pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Serwisu internetowego. Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Administrator wysyła pliki cookies w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne, co oznacza że tą drogą nie mogą przedostać się żadne wirusy, czy złośliwe oprogramowania. Te pliki cookies pozwalają Administratorowi zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis internetowy każdemu użytkownikowi. Wykorzystywane są również pliki cookies zewnętrzne. Są to pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia danego użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych wobec Serwisu internetowego Administratora.
 2. Pliki cookies są stosowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług, by dostosować Serwis internetowy do potrzeb użytkownika.
 3. Przez Administratora są stosowane następujące typy plików cookies:
  1. funkcjonalne – umożliwiające dostosowanie Serwisu internetowego do preferencji osoby odwiedzającej tę stronę; bez nich Serwis internetowy może nie być dostosowany do preferencji użytkownika i przez to poziom funkcjonalności Serwisu internetowego może spaść;
  2. niezbędne – niezbędne do funkcjonowania Serwisu internetowego, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w jego ramach, np. służą do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. analityczne – umożliwiają analizowanie w jaki sposób osoba odwiedzająca korzysta z Serwisu internetowego; dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu internetowego; w tym celu wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, które dostarczane jest przez firmę Google LLC z siedzibą w USA; zbierane informacje nie umożliwiają Państwa bezpośredniej identyfikacji; ponadto została włączona anonimizacja adresów ID;
  4. reklamowe – umożliwiają dostarczanie odwiedzającym Serwis internetowy treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, przy tym jednocześnie ułatwiają reklamodawcom dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań odwiedzającego; nie zbierają one informacji, które służą Państwa bezpośredniej identyfikacji.
 4. W ramach Serwisu internetowego są stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – tzn. że są one przechowywane do czasu opuszczenia strony Serwisu internetowego (np. przez wyłączenie przeglądarki, wylogowanie się z Serwisu internetowego, wejście na inną stronę);
  2. stałe – są przechowywane na urządzeniu końcowym danego użytkownika, do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub też przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Poza własnymi plikami cookies Administratora będą wykorzystywane pliki cookies zewnętrzne, o czym mowa w ust. 1. Są one umieszczone w Serwisie internetowym przez dostawców reklamowych Administratora. Wykorzystywane są do zapewniania w Serwisie internetowym lub za jego pośrednictwem właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich (np. treści reklamowe).
 6. Pliki cookies zewnętrzne są wykorzystywane w celu zbierania ogólnych oraz anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA) (w celu ochrony prywatności jest włączona anonimizacja adresów ID) – pomagają one zrozumieć w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, realizacji płatności on-line za pośrednictwem Przelewy24 (administrator cookies: PayPro SA z siedzibą w Polsce), w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pośrednictwem Facebook (administrator cookies: Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii lub Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA) (w tym celu w Serwisie internetowym zainstalowany został Pixel Facebook, za którego pośrednictwem podczas odwiedzania naszej strony zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, dzięki temu możliwe jest prezentowanie osobom, które odwiedziły naszą stronę indywidualnej reklamy podczas przebywania na Facebooku; szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook dostępne są: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0).
 7. W celu sprawdzenia w popularnych przeglądarkach internetowych jakie pliki cookies są wysyłane w danej chwili przez Serwis internetowy lub dokonać ich modyfikacji należy w ustawieniach przeglądarek wybrać odpowiednie funkcje:
  Mozilla Firefox – pasek adresu ikona tarczy (po lewej stronie),
  Google Chrome – pasek adresu ikona kłódki (po lewej stronie),
  Internet Explorer – z menu przeglądarki wybrać funkcję narzędzia – opcje internetowe – prywatność,
  Opera – z menu przeglądarki wybrać funkcję narzędzie – preferencje-zaawansowane,
  Safari – w menu rozwijanym należy wybrać preferencje i nacisnąć ikonę bezpieczeństwo.

  Możecie Państwo sami zdecydować np. o ograniczeniu częściowym lub całkowitym zapisywaniu plików cookies – może mieć to jednak wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu internetowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu internetowego, gdy dany użytkownik ograniczy możliwość zapisywania i odczytywania plików cookies.
 8. Informacje o sposobach wyłączenia plików cookies dostępne są na stronach:
  Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
  Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
 9. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie internetowym wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Użytkownik może zdecydować o włączeniu lub wyłączeniu plików cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 10. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z działaniem plików cookies zaleca się kontakt z producentem przeglądarki.
 11. Więcej o plikach cookies, stosowanych na tej stronie: Informacja o plikach cookie

VII. Postanowienia końcowe

 1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, przy czym niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu internetowego Administratora.
 2. W przypadku zmiany treści obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.

31.12.2023